Profesyonel Taþýmacýlýk

100% Profesyonel Ekip ve Araçlar

36 Yýllýk tecrümemiz ile profesyonel çözümler sunuyoruz.

Paketleme Hizmetiz

Eþyalarýnýzý kendi eþyalarýmýz gibi düþünerek hassat paketleme yapýyoruz.

Sigorta

Ýçiniz rahat olsun. Tüm eþyalarýnýzý anlaþmalý olduðumuz profesyonel sitorta þirteti ile güvende

Avantajlar

Siz Sadece Çantanýzý Alýp Çýkýn

Paketleme

Eþyalarýnýza sizin gibi itina göstererek özel paketleme araçlarý ile güvenli bir þekilde taþýnmaya hazýr hale getiriyoruz.

Eþyalarýnýz Bize Emanet

Paketleme hizmetimiz ile evinizde ki her eþyayý özenle paketleyerek sizin yerinize biz koliliyoruz.

Sektörde Güvenli Hizmet

Gönül rahatlýðýyla yeni evinizin iþleriyle uðraþýp taþýnma sürecini bize býrakabilirsiniz.

Sigorta Hizmeti

Tüm eþyalarýnýz firmamýzýn anlaþmalý olduðu sigortalama þirketinin garantisi ve geniþ kapsamlý hasar sigortasý altýnda teminatlandýrýlmýþtýr.

Teknik Destek

Mobilyalarýn söküm ve montaj iþlemleri de bize ait.

Güvenli Taþýmacýlýk

Özel tasarýmlý yeni araçlarýmýz ve özel ambalajlama malzemelerimiz ve ile yükleriniz hasarsýz ve sarsýntýsýz taþýnýr.